Normkritisk utbildare

Normkritisk utbildare och metodutvecklare

Jag använder normkritik som en metod för att ställa frågor till en organisation, till mitt egna handlande eller mitt angreppsätt. Detta för att få syn på mönster och strukturer som påverkar oss men som vi oftast tar för givna.

I en teaterhändelse berättar vi alltid om kön, men är vi alltid säkra på hur? Normerna för hur vi ser på kön, etnicitet, sexualitet och funktion formar alltid vårt berättande och våra arbetssätt. Reproducerar vi gamla föreställningar eller gör vi medvetna val?


Medvetenhet kring normer, vårt återskapande av identitetskategorier och maktstrukturer i repetitionsarbetet och i scengestaltningen ger oss möjlighet att kasta omkull vanemässiga mönster och vidga ramarna för våra och publikens associationer.

Normkreativiteten ser jag som ett sätt att hitta praktiska metoder och verktyg för att ta sig vidare, ett sätt att omvandla analysen till förändrande praktik och hitta ett mer inkluderande språk och handlande.Kurser och Workshops


Här nedan kommer kortare beskrivningar på kurser och utbildningar jag håller. Då jag föresläser och utbildar för många olika målgrupper och i många olika sammanhang varierar kurserna mycket i omfång och upplägg. Jag utvecklar och skräddarsyr alltid workshops utefter deltagarnas förkunskaper och behov så hör av er och berätta om er verksamhet, era funderingar och problemformuleringar så kommer jag med ett förslag på upplägg.
Normkreativ/Genusnyfiken Gestaltning


Normkreativ gestaltning syftar till att skapa större och mer detaljerad kunskap kring normer och synliggöra vad dessa skapar för förutsättningar och fysiska mönster i vår gestaltning. Genom praktiska övningar och föreläsningar fördjupar vi våra kunskaper kring normers mekanismer och synliggör hur normer för kön, sexualitet, etnicitet och funktion samverkar och påverkar våra associationer (både som åskådare och avsändare) samt vårt användande av språket.

En kurs i Normkreativ gestaltning fördjupar kunskapen kring hur makt samspelar med kropp, rumslighet och fysiska rörelsemönster. Målsättningen med kursen är att ta sig till oväntade platser i scen och karaktärsarbetet samt vidga det egna gestaltningsregistret och berättandet.
Dragteknik


"We are born naked the rest is drag"

Dragking/Dragqueen teknik är ett sätt att leka med könssterotyper och undersöka förutsättningarna för maskuliniteter och femininiteter både i kroppen och som idé. Utgångspunkten är att kön är en sorts masker eller kostymer som upprätthålls och modelleras genom vårt iscensättande av dem. En man eller en kvinna kan därför skapas på några timmar allt vi behöver är ett fysiska förhållningssätt och en lätt maskering. Tekniken kan användas för att få en större förståelse eller distans till det register du brukar röra dig inom eller ett sätt att göra dig hemmastadd i ett främmande.

Normkreativ organisering


En praktisk workshop för att utbilda och inspirera organisationens personalgrupper kring hur en kan utveckla och arbeta med likabehandlingsfrågor i organisationens rekrytering och medarbetarskap och för att utveckla organisationens repertoar, produkt eller publika verksamhet. Detta är en workshop för att engagera hela personalgruppen i normkritik och genusmedvetenhet, ringa in problemområden och hitta lösningar, förbättra kommunikationen i organisationen, motverka  diskriminering på arbetsplatsen och inspirera till likabehandling.
Normkritisk föreställningsanalys/produktionskonsult


Den normkritiska analysen är ett verktyg för att synliggöra underliggande maktstrukturer. Maktstrukturer som vi kanske inte alltid är medvetna om men som alltid påverkar vår scenframställning och ramarna för vårt bildspråk och vår gestaltning.

Det är ett sätt att undersöka vad våra samhällsnormer skapar för fysiska mönster i gestaltningen och att få syn på och ställa sig nyfiken till sina egna associationer och tolkningar? Med normkritikens hjälp kan vi konkretisera komplexa mekanismer och maktordningar och lättare formlera normkreativa handlingsmöjligheter.

Vad skapar våra föreställningar kring kön, sexualitet och etnicitet för tolkningsramar och förutsättningar för skådespelaren att kommunicera med publiken? Vilka normer förstärker vi i en teaterhändelse, vilka bryter vi med och hur skulle vi kunna använda dessa sociala mekanismer på ett nytt och kreativt sätt?

Vill ni slipa ert normkritiska öga eller titta på er egna produktion ur ett normkritiskt perspektiv och ta er vidare så är detta kursen för er.Uppdrag


Jag bedriver genuspedagogisk verksamhet sedan 2003 i Teater Lacrimosas regi och i egen firma sedan 2008. Här kommer ett urval av uppdrag som jag har haft.


•  Utbildare under personalfortbildningar om normkritik och likabehandlingsmetoder i organisation vid till exempel Riksteatern Teatercentrum, Smålands musik och Teater, Regionteatern Blekinge Kronoberg, Teater Västernorrland, Dalateatern, Ungdomsstyrelsen, Profilteatern, intresseorganisationerna LUST och Cefisto i Finland


•  Utbildare i genusnyfiken och normkreativ gestaltning under personalfortbildningar för skådespelare, dansare, regissörer och dramaturger på organisationer och institutioner så som Teater Alliansen och Dans Alliansen, Teaterförbundet, Teatercentrum, Danscentrum, Stockholm Stadsteater, Dramaten, Smålands musik och Teater, Regionteatern Blekinge Kronoberg, Teater Västernorrland, Dalateatern, Profilteatern, Teater Scratch, Teater viirus (Helsingfors) Hangö teaterträff (Finland), Labbet (Helsingfors)


•  Gästlärare i Normkreativ gestaltning inom högre utbildning, till exempel inom skådespelarutbildningar vid Teaterhögskolan i Stockholm, Göteborg och Luleå, Kungliga Konsthögskolan, Dramatiska Institutet samt STDH. Teaterhögskolan i Helsingfors, Balettakademin i Göteborg


•  Utbildare i normkritik och konsult i strategier för förändring inom den civila sektorn, till exempel för medlemmar i Women In Swedish Performing arts (WISP), Settings, Amatörteaterns Riksförbund (ATR), Miljöpartiet det gröna, ABF


•Utbildare i genus, jämställdhet och normkritik för lärare och pedagoger på bland annat Lärarhögskolan, Göteborgs universitet konstnärliga fakulteten, Årstaskolans projekt #Hopp14, Amatörteaterns Riksförbund (ATR), Sensus. Marieborgs folkhögskola, Jakobsbergs folkhögskola


•Utbildningar specifikt inriktat på barn och ungdom. RFSL. Lakeside fritidsverksamhet i Haninge. Drömmarnas hus fritidsverksamhet i Malmö. Boulevardteatern, Dalateatern, Ungdomsstyrelsen. Samt föreläsningar för skolungdomar om genus och jämställdhet i Teater Lacrimosas regi mellan 2003 och 2006Pedagogiska material som jag har varit med och framställt


Större än såhär- tankar för en genusnyfiken gestaltning, Konstnärlig ledare och huvudmanusförfattare. Atlas förlag, Teater Lacrimosa


Våld i hederns namn- Ett praktiskt metodmaterial av ROKS


Sex på kartan – sexualupplysningsfilm framställd av RFSU och UR. Manusförfattare.


Sensus-en introduktion till normkritisk gestaltning av ATR. Pedagog och utbildare i normkreativa övningar.


Vems värld beskrivs- och andra frågor om genus för att granska dina läromedel framställd av Teater Lacrimosa